Let Me In – a short film / кратък филм

Posted by in Videos

Let Me In

Let Me In

A short film we made for a contest. The task was to create a horror film no longer than 3 minutes.

Кратък филм, който направихме за един конкурс. Задачата беше да се направи филм на ужасите, който да е до 3 минути.

Starring – myself (Slavena Zaharieva). I also did the editing (which explains a few things) and wrote the script. Director and cameraman (also, the bad guy) – Vasil Hodzhev.

В главната роля – аз (Славена Захариева). Аз съм и монтажист (което обяснява някои неща), както и сценарист. Режисьор и оператор (както и в ролята на лошия) – Васил Ходжев.